BIỆT THỰ ĐƠN LẬP

Tiffany
1/3

Diện tích đất: 450 M2

 

Diện tích sàn: 555,7 M2

Tầng 1: 205,2 M2

Tầng 2: 189 M2

Tầng 3: 134,5 M2

Coral
1/3

Diện tích đất: 520-720 M2

Diện tích sàn: 546,2 M2

Tầng 1: 211,6 M2

Tầng 2: 217,6 M2

Tầng 3: 98,5 M2

Crystal
1/3

Diện tích đất: 840-1517 M2

Diện tích sàn: 924 M2

Tầng 1: 313 M2

Tầng 2: 345 M2

Tầng 3: 266 M2

BIỆT THỰ SONG LẬP

Orchid
1/3

Diện tích đất: 270 M2

Diện tích sàn: 382,5 M2

Tầng 1: 122,6 M2

Tầng 2: 135,4 M2

Tầng 3: 111,4 M2

Marine
1/3

Diện tích đất: 300 M2

Diện tích sàn: 405 M2

Tầng 1: 130,6 M2

Tầng 2: 144,1 M2

Tầng 3: 117,2 M2

Ice
1/3

Diện tích đất: 360 M2

Diện tích sàn: 482,3 M2

Tầng 1: 158,2 M2

Tầng 2: 173,5 M2

Tầng 3: 131,9 M2

Tiffany
1/3

Diện tích đất: 450-480 M2

Diện tích sàn: 611,4 M2

Tầng 1: 225 M2

Tầng 2: 244,6 M2

Tầng 3: 118,6 M2